Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI

Grb portala Slovenska heraldika

Register grbov Republike Slovenije

Izdelava grbov

Heraldica Slovenica

facebook

Grb Krajevne skupnosti Petrovče

31.01.13
Avtor: Aleksander Hribovšek

Vedno več in več občin se odloča za izdelavo pravega grba kot občinskega simbola in se ne zadovolji le s približkom v obliki historično nenavezanega emblema ali logotipa. Razlika med emblemom in grbom je ogromna in namen našega portala je prav spoznavanje ter iskanje teh razlik in predstavitev heraldične vede. V veselje heraldične srenje se za heraldiko zanima tudi precej krajevnih skupnosti.

Decembra 2012 je Krajevna skupnost Petrovče izdelala svojo lokalno simboliko.

Geografski opis KS Petrovče

Cerkev Marijinega obiskanja Cerkev Marijinega obiskanja
Dvorec Novo Celje
Cerkev Marijinega obiskanja in dvorec Novo Celje


Območje krajevne skupnosti Petrovče obsega dve pokrajinski enoti:

Ravninski del Spodnje Savinjske doline med Savinjo in Ložnico, ki so ga v geološki preteklosti oblikovali prodni nanosi Savinje in njenih pritokov, kjer so najboljša kmetijska zemljišča namenjena kmetijski dejavnosti, v največji meri poljedelstvu in pridelavi industrijskih rastlin, kot sta hmelj in sladkorna pesa.
S terciarnimi terasami rahlo razgiban skrajni zahodni del Ložniškega gričevja na severni strani krajevne skupnosti in severno od Ložnice, za katerega so značilne pretežno travniške površine in deloma tudi gozd (Arnovski, Ruški in Zaloški gozd).

Savinja na skrajni južni meji krajevne skupnosti je največji vodotok, v katerega se zlivajo vsi potoki na njeni levi strani, ki tečejo skozi krajevne skupnosti, Lava in Ložnica ter Pirešica dolvodno v bližini Celja.
V spletu različnih krajinskih potez in značilnosti je zarisana podoba krajine naše krajevne skupnosti. Prostorski potencial krajine in njen položaj v razvojni osi urbanega razvoja med Celjem in Žalcem neposredno vplivata na utrip in kakovost vsakdanjega življenja prebivalcev. Prostorski, gospodarski, socialni, tehnološki, kulturno-civilizacijski, zgodovinsko razvojni in številni drugi vplivi so učinkovali na celostni razvoj kulturne krajine, ki s svojskimi osnovami in poudarjenimi prvinami oblikuje enkratnost in neponovljivost vsakega domačega kraja.

Krajevno skupnost Petrovče sestavlja šest naselij: Petrovče, sedež krajevne skupnosti, ki so se zlile s sosednjo Dobrišo vasjo in Novim Celjem v povezano urbano naselje, Arja vas in Drešinja vas sta naselji v ravninskem delu s tipično obcestno pozidavo, naselja Ruše, Zaloška Gorica ter Mala Pirešica pa se razprostirajo v severnem rahlo razgibanem delu krajevne skupnosti. Leta 2000 je bilo ob popisu v krajevni skupnosti 2.315 prebivalcev, 830 gospodinjstev in 679 stanovanjskih objektov.

Grb, zastava in zgodovinsko ozadje

Izbor vsebine grba temelji na izvirnem heraldičnem konceptu t. i. povednega ali govorečega grba (način rebusa), ki podaja svoje atribute neposredno skozi poimenovanje kraja. Zastava pa je njegova neposredna interpretacija.


Grb Krajevne skupnosti Petrovče

Zgodovina kraja

Kot nam priča zgodovina Petrovč, naj bi že najmanj v devetem stoletju tam bila postavljena in posvečena cerkev sveti Mariji. Cerkev je imela tudi nekaj zemljišča, katerega naj bi dal knez Pribina ograditi s plotom. Prav zaradi tega plota (verjetno pletenega) naj bi kraj dobil svoje ime, preko plot, plotiti, pletiti, plesti, pletrovče v Petrovče. Uradno ime Petrovč je bilo prav zaradi tega dolga stoletja Maria-Pletrowitsch (Marijino Petrovče); ime se danes uporablja brez prvega dela.

Čeprav se ime Marija ne uporablja več, le-ta pravzaprav predstavlja bogat delež krajevne zgodovine in kulturnozgodovinske znamenitosti skozi edinstveno cerkev Marijinega obiskanja, ki je ena izmed petih Marijinih bazilik na Slovenskem in že ves čas svojega obstoja slovi kot priljubljena romarska cerkev. Srednjeveško gotsko cerkev naj bi dali zgraditi grofje Celjski, morda pa je celo še starejša.

Atributi

Zaradi bogatega imena, ki nosi v sebi edinstveno znamenitost svojega kraja in skrivnostno pomenljiv zgodnjesrednjeveški izvor, nastopajo v grbu naslednji atributi:

Pomen barv

Zastava Krajevne skupnosti Petrovče

Uradna stran krajevne skupnosti in vir fotografij:


prejšnji članek naslednji članek
seznam novic in člankov

slike imajo povečavo
Slovenska heraldika SLOVENSKI SPLETNI PORTAL O HERALDIKI IN VEKSILOLOGIJI Slovenska heraldika  |  www.grboslovje.si
©  Aleksander Hribovšek   2007-2018
elektronska pošta   aleksander@heraldica-slovenica.si
telefon   +386 41 597 821